پرینت

منظومۀ «سرودهای اناهیتا»، نوشتۀ سهند آقایی

نوشته شده توسط ادبیات ما. Posted in پیشنهاد

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 

 

 


منظومۀ «سرودهای اناهیتا»، نوشتۀ سهند آقایی توسطِ نشرِ جوانه‌توس منتشر خواهد شد.

منظومۀ سرودهای اناهیتا در ده سرودِ به‌هم‌پیوسته (سرودِ آتش، سرودِ فروردین و...) سروده شده است و به‌انضمامش موخره‌ای‌ست که توضیحاتِ اساطیریِ شعر را دربرگرفته است.

سرودهای اناهیتا، از اوائلِ مردادماه واردِ بازارِ کتاب خواهد شد.

 

 

 

 

این مطلب را در صفحه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید